Stöd för arbetssökande med funktionsnedsättning

Pomona erbjuder människor med funktionsnedsättningar det kompletterande stöd som krävs för att kunna fullfölja sin yrkesutbildning

Arbetsförmedlingen avgör i samråd med den sökande om en FAM – insats är aktuell. Tveka inte utan fråga din utbildningsleverantör eller din handläggare på AF eller ring oss direkt för ytterligare information.

Arbetsförmedlingen har ett strategiskt ansvar för funktionshinderspolitiken, som är en del av arbetsmarknadspolitiken. Detta innebär bland annat att Arbetsförmedlingens verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. I ett led för att klara detta upphandlas expertmedverkan och expertinsatser; Flexibla anpassningsmoduler, FAM.

Har du en funktionsnedsättning och är osäker på dina möjligheter att klara av en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning?

Då kan Flexibla anpassningsmoduler vara det stöd som du behöver.

Flexibla anpassningsmoduler är ett komplement till Arbetsförmedlingens egna tjänster. Ibland bedömer Arbetsförmedlingen att vissa tjänster istället ska erbjudas av en extern aktör de kallas då Flexibla anpassningsmoduler.
Modulerna används inför en arbetsmarknadsutbildning, för att klargöra dina förutsättningar, anpassa läromedel, erbjuda pedagogiskt stöd, prova ut avancerade tekniska hjälpmedel och få hjälp med att använda dem. Ibland kan det vara aktuellt att använda modulerna inför en anställning, för att prova ut, träna och utbildas i att använda avancerade hjälpmedel på ett bra sätt.

FAM fungerar tillsammans med Arbetsförmedlingens egna resurser, t.ex. för att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildningar för arbetssökande som på grund av funktionsnedsättning har särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser, som inte kan tillgodoses genom de generella tillgänglighetskraven för arbetsmarknadsutbildning.

FAM används också inför och i början av en anställning genom utprovning, utbildning och träning med kompenserande hjälpmedel.
Detta för att på ett effektivt sätt kunna använda olika hjälpmedel i samband med anställning.
Målgruppen består av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Alla typer av funktionsnedsättning kan förekomma.

Välkommen att ringa våra FAM kontakter!